Yönetmelik

07 October 2018

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ç) Yüksekokul: Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulunu,

d) Yüksekokul Müdürü: Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Müdürünü,

e) Mütevelli Heyet Başkanı: Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet Başkanını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaç ve Faaliyetleri

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin önlisans, lisans ve yüksek lisans programları dışında, kısa ve uzun süreli çeşitli eğitim ve öğretim programları, kurs, seminer ve sertifika programları düzenlemek, çeşitli araştırma ve danışmanlık projeleri geliştirmek, Üniversite ile özel sektör, kamu kuruluşları ve diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğine dayalı olarak hizmet vermek ve bu etkinlikler aracılığı ile Üniversitenin diğer kurum ve kuruluşlarla olan işbirliğinin gelişmesine, toplum hizmetine sunulan eğitim programlarının geliştirilmesi, yürütülmesi ve koordinasyonuna katkıda bulunmaktır.

 

Faaliyet alanları

MADDE 6 –(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda kamu, özel sektör ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda araştırmalar yapmak veya yaptırmak,

b) Danışmanlık hizmetleri vermek,

c) Çeşitli alanlarda eğitim programları planlamak,

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7–(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü

b) Merkez Müdür Yardımcıları,

c) Merkez Yönetim Kurulu,

Merkez Müdürü

MADDE 8 –(1) Merkez Müdürü, Yüksekokulda, Merkezin faaliyet alanları kapsamına giren birimlerinde görevli öğretim elemanları arasından Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nın onayı ile Yüksekokul Müdürü tarafından üç yıllık bir süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine Merkez Müdür Yardımcılarından biri vekâlet eder.

Merkez Müdürünün Görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri almak ve denetlemek.

b) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Mütevelli Heyet Başkanlığına sunmak üzere Yüksekokul Müdürlüğüne sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Yüksekokulun Merkezin faaliyet alanları kapsamına giren birimlerinde görevli öğretim elemanları arasından Yüksekokul Müdürü tarafından üç yıllık bir süre için görevlendirilen iki müdür yardımcısı ve iki üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

 

Merkez müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 11 – (1) Üniversitenin öğretim elemanları arasından Merkez Müdürünce önerilen iki kişi, Rektör tarafından üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Merkez müdürünün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

(2) Merkez müdür yardımcılarının görevleri; Merkez Müdürü ile işbirliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yürütmek, Merkez Müdürünün vereceği görevleri yapmak, Merkez Müdürünün olmadığı zamanlarda Merkez Müdürü adına Merkezi temsil etmektir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte yer alan faaliyet alanlarına göre Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek, faaliyet alanlarıyla ilgili hususlarda Yüksekokul Müdürü önerisi ve Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet onayı ile gerekli düzenlemeleri yapmak ve uygulamak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu görüşerek onaylamak.

c) Kurs, seminer, panel, konferans ve benzeri programların düzenlenmesiyle ilgili kararları almak.

ç) Eğitim programları sonunda katılım belgesi, sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

d) Gerekli görüldüğü hallerde Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili birimler kurmak.

e) Müdürün önereceği konuları görüşmek ve karara bağlamak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Mütevelli Heyet Başkanlığının onayı ile Yüksekokul Müdürü tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1)  Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Başkan bu yetkisini Mütevelli Heyetin kabul ettiği bütçe sınırları içinde kısmen veya tamamen Müdüre veya Yüksekokul yöneticilerine devredebilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür.